Login

 

REZULTATE

Activitatea 1. Activitati de cercetare fundamentala  si dezvoltare experimentala.

Rezultate:
- prepararea a cel putin trei liganzi organici noi cu rol de linker in noile structuri RMO;
- protocoale finale de sinteza pentru obtinerea de serii de structuri RMO noi cu diferite metale;
- caracterizarea fizico-chimica completa a noilor structuri RMO destinate implementarii industriale;
- publicarea a cel putin 15 lucrari stiintifice in reviste internationale.

Activitatea 2. Activitati de cercetare industriala.
Rezultate:

- minim 3 compusi noi cu aplicatii industriale brevetati;
- implementarea a minim 3 tehnologii care sa respecte Conceptul de Energie Sustenabila.

Activitatea 3. Realizarea unui studiu de fezabilitate premergator dezvoltarii experimentale.
Rezultate:

1 studiu de impact realizat.

Activitatea 4. Activitati pentru obtinerea, validarea si protejarea drepturilor de proprietate industriala.

Rezultate:
-  depunerea a cel putin 2 cereri de brevete de inventie;

Activitatea 5. Activitati de informare si publicitate
Rezultate:

Activitati de informare si publicitate
- 1 campanie de publicitate a proiectului
Diseminarea si publicarea rezultatelor stiintifice obtinute
- 12 lucrari stiintifice publicate in reviste ISI
- 3 lucrari stiintifice in parteneriat co-privat
- minim 20 de participari la conferinte nationale si internationale

Activitatea 6. Management de proiect
Rezultate:

- lansare proiect
- planuri de lucru, acte aditionale, raport de inceput, rapoarte de progress, raport final
- plan financiar, cereri de rambursare
- sistem de monitorizare/ evaluare/control al proiectului eficient, indicatori realizati
- 4 locuri de munca nou create prin proiect
- documentatii de atribuire cf. prevederilor legislatiei in vigoare si contractului de finantare; Contracte de furnizare echipamente cercetare/echipamente IT semnate; Dotari livrate, receptionate, puse in functiune
- 4 cercetatori specializati pentru exploatarea infrastructurii de CD
- documentatii atribuire elaborate cf. prevederilor legislatiei in vigoare si contractului de finantare Contracte furnizare active fixe necorporale semnate ; active  necorporale livrate, receptionate si instalate
- documentatii atribuire elaborate cf. prevederilor legislatiei in vigoare si contractului de finantare.
- contracte furnizare chimicale, reactivi, solventi, sticlarie,  semnate. Materiale, materii prime pentru activitatea experimentala livrate, receptionate.

Activitatea 7. Auditul final de proiect
Rezultate:

- raport de audit elaborat

 

Contract de finanțare P_37_707/31.08.2015 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC)

Beneficiar Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi (ICMPP)

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Axa 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

Acțiunea 1.1.4. Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii de CD

Durata proiectului: 48 luni

Locaţia proiectului: Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A, 700487 Iaşi

Activităţi: Crearea unui nucleu de cercetare de inalt nivel stiintific in domeniul retelelor metalo-organice (MOF). Activitati de cercetare dezvoltare. Activitati experimentale

Valoarea totală: 8.952.378 lei

   
„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro